ບັນດານິຕິກຳ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2021 – 2025) ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ເລີ່ມແຜນປີ 2021 – 2025

ແຜ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ 5 ປີ ເມືອງ​ຄອບ

ເລີ່ມແຜນປີ 2015 – 2019

ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ເມືອງໄຊຍະບູ​ລີ

ເລີ່ມແຜນປີ 2014 – 2019

ແຜນພັດທະນາ 5 ປີເມືອງພຽງ

ເລີ່ມແຜນປີ 2015 – 2019

ແຜນພັດທະນາ ເມືອງບໍ່ແຕນ

ເລີ່ມແຜນປີ 2015 – 2020

ແຜນພັດທະນາ ເມືອງເງິນ

ເລີ່ມແຜນປີ 2015 – 2019