ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ສົ່ງເສິີມກະສິກໍາ ຈໍາກັດ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ຈໍາກັດ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາລາວ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ນາໄຮ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ