ເຄື່ອງມືການພັດທະນາ

ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ ເພື່ອການພັດທະນາ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ – Final APF Thongmixai 2018 SP

ເລີ່ມແຜນປີ –

ການກໍານົດກອບການນໍາໃຊ້ພື້ນທ່ີ່ດ້ານກາຍະພາບ ເມືອງພຽງ ພະແນກແຜນການ – Final APF Phieng 2017

ເລີ່ມແຜນປີ –

ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ – Final AFP Xienghone SP

ເລີ່ມແຜນປີ –

ການກຳນົດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ ເມືອງບໍ່ແຕນ – APF Boten Final SP

ເລີ່ມແຜນປີ –