ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ສົມດູນ ແລະຍືນຍົງ

ສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນທ່ຽງ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃນການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ; ພັດທະນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່; ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ໄປຕາມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • ກະສິກຳ
 • ອຸດສາຫະກຳ
 • ພະລັງງານ ບໍ່ແຮ່
 • ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • ຍທຂ

ເປົ້າໝາຍ 2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບດີ

ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັດຊະນີ ຊັບສິນມະນຸດ HAI;  ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ;  ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານໃນຫລາຍສາຂາ;  ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ແລະ ສູນພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ;  ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາ ນະວັດຕະກຳໃໝ່

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • ສາທາ: ແມ່ ແລະ ເດັກ, ຮສຂ
 • ສຶກສາ
 • ພັດທະນາສີມືແຮງງານ
 • ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ເປົ້າໝາຍ 3: ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ປັບປຸງ ແລະ ສະຫນອງການບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;   ພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າຢູ່;   ພັດທະນາຊົນນະບົດໄປສູ່ທັນສະໄຫມ, smart farming;   ສົ່ງເສີມສິດສະເຫມີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ຊາວຫນຸ່ມ ແລະຜູ້ອາວຸໂສ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • ອຸປະກອນ ດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ
 • ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ
 • ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
 • ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍ 4: ການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ;   ຈັດສັນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;   ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ ບັນດາຂະແຫນງການຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ;   ສ້າງຄວາມພ້ອມ ໃນການຮັບມື ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດ, ປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກຮັບມື

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • NRM
 • APF
 • ຈັດສັນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ
 • ອ່າງໂຕ່ງ
 • ແຜນໂຕ້ຕອບ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດ

ເປົ້າໝາຍ 5: ການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກເພື່ອນທິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາ;   ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນກາຮເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ;   ສືບຕໍ່ແຜນການຮ່ວມມ ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ຂອງແຜນແມ່ບົດ “ນຶ່ງແລວ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ”

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ມວນຊົນທີ່ທັນສະໄຫມ
 • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
 • ຂົນສົ່ງແລວທາງເສດຖະກິດ

ເປົ້າໝາຍ 6: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ມີປະສິດທິພາບ

ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງ ການດ້ວຍກັນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ;   ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມ;   ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;   ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ…

ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ

 • ປະສານງານຂອງຂະແຫນງການ
 • ປັບປຸງກົງຈັກລັດ
 • ປັບປຸງລະບຽບການ
 • ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍ
 • ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ
 • ການເຊື່ອມສານການພັດທະນາສີຂຽວ