ເອກະສານເຜີຍແຜ່

Search Documents

ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມລະບົບຖານຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ແຜນທີ່)

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຂໍ້ຕົກລົງ 382-ກຜທ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໝ່ວຍທີ 2 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 31-03-2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ຂໍ້ຕົກລົງ | 09-03-2022

ຄຳ​ສັ່ງ ເລກທີ 05 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025)

ຄຳສັ່ງ | 31-03-2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ດຳລັດ | 09-03-2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ແຈ້ງການ | 09-03-2022

ບົດແນະນຳ ເລກທີ 156.ຈຂ.ຫພ 17.12.2019 ວ່າດ້ວຍການກະກ່ຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີຄັ້ງທີ IX 2021-2025 ຂອງແຂວງຫົວພັນ

ຄຳແນະນຳ | 31-03-2022

ຄຳແນະນຳເລກທີ 1610ກຜທ 2019 ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ IX

ຄຳແນະນຳ | 31-03-2022

ກົດໝາຍທີ່ດິນ ເລກທີ 70ສພຊ, 21 ມິຖຸນາ 2019 ລວມ 188ມາດຕາ

ກົດໝາຍ | 31-03-2022