ການຄົ້ນຫາເອກະສານ

ຜົນການຄົ້ນຫາ

ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມລະບົບຖານຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ແຜນທີ່)

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ

ຄູ່ມື | 21-10-2022

ບົດແນະນຳ ເລກທີ 156.ຈຂ.ຫພ 17.12.2019 ວ່າດ້ວຍການກະກ່ຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີຄັ້ງທີ IX 2021-2025 ຂອງແຂວງຫົວພັນ

ຄຳແນະນຳ | 31-03-2022