ແຜນພັດທະນາ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2021-2025) ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນແຂວງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2015-2019) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ V (2020-2024)

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ 2014-2019 ແລະທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ 2020-2024

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VII ( 2015 – 2019 ) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ( 2020 – 2024 ) ເມືອງ ພຽງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2014-2019) ເມືອງ ບໍ່ແຕນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2015-2019) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ V (2020-2024) ຂອງ ເມືອງເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 05 ປີ 2015-2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 05 ປີ 2020-2024 ຂອງເມືອງປາກລາຍ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ I (2014 – 2019) ແລະທິດທາງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ II (2020 – 2024) ເມືອງ ໄຊສະຖານ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2015-2019) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2020-2024) ຂອງເມືອງແກ່ນທ້າວ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 22-10-2022